Pojištění

 

Jistota. Pro Vás.

Typy pojištění:

  • pojištění odpovědnosti z přepravních nebo zasilatelských smluv, kde odpovědnost za provedení či obstarání přepravy nese dopravce nebo zasilatel
  • majetkové pojištění přepravy zásilek (tzv. zbožové)    

Zasilatel odpovídá za škodu na převzaté zásilce vzniklou při obstarávání přepravy, ledaže ji nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Nezbytným předpokladem je v tomto případě písemně uzavřená zasilatelská smlouva mezi zasilatelem a příkazcem. 

Naše doporučení pro zákazníky - uzavřete na své zboží zbožové pojištění, které kryje veškeré škody včetně těch, které jsou způsobeny vyšší mocí, tj. není za ně nikdo odpovědný. Zbožové pojištění se sjednává pro případ škody (například poškození, zničení, pohřešování) na přepravované zásilce v důsledku nahodilé události. Důvodem k pojistnému plnění je v tomto případě sama skutečnost, že došlo ke škodě na zboží. Pojištění platí po celou dobu trvání přepravy, včetně překladů, meziskladování, odchýlení se od stanovené cesty nebo zdržení, na které nemá pojistník vliv (zpracováno dle Ekonom a Dopravní noviny).

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce nebo zasilatele ja­ko dopravce - kryje škody na přepravované zásilce od okamžiku jejího převzetí dopravcem až do doby jejího vydání příjemci (například tedy poškození nebo odcizení zásilky), ale jen v rozsahu, v jakém dopravce za škodu odpovídá podle českých právních předpisů či v případě mezinárodní přepravy podle Úmluvy CMR.

V obou těchto předpisech jsou uvedeny okolnosti, na základě kterých se dopravce může odpovědnosti zprostit. Dopravce je zbaven odpovědnosti, jestliže ztráta zásilky, její poškození nebo překročení dodací lhůty bylo zaviněno oprávněným, příkazem oprávněného, vlastní vadou zásilky nebo okolnostmi, které dopravce nemůže odvrátit a jejichž následky odstranit není v jeho moci. Může to být například dopravní nehoda zaviněná jinými účastníky silničního provozu, přírodní katastrofa a podobně.

V takovém případě poškozený nedostane náhradu škody z pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti dopravce nebo zasilatele. Výše plnění je také dle Úmluvy CMR omezena na 8,33 ZPČ na kg hrubé hmotnosti (aktuální kurz viz. jako MMF XDR v kurzovním lístku).  

 

webdesign byLeWeSt.cz